درباره نکس ترک

درباره داستان و اهداف NEXtrack بیشتر بدانید.

شاید بهتر باشد اول بگوییم که ما که چه هستیم و برای چه آمده ایم.

اهداف NEXtrack

هدف هایی که برای خودمان تعیین کرده ایم به شرح زیر است. ( البته اگر ما را فیلتر نکنند )